• Kort verslag ALV van 01-11-19

    6 nov 2019
  • Algemene Ledenvergadering – 1-11-2019

    Op 1 november 2019 heeft de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de ALV zijn het jaarverslag en de jaarrekening van WHS gepresenteerd en heeft de bestuursverkiezing plaatsgevonden. Bij de ALV waren 28 stemgerechtigde leden aanwezig.

    Mede door het positieve financiële resultaat heeft het bestuur van WHS besloten de contributie voor het komende jaar niet te verhogen. De kascommissie gaat verder in de samenstelling zoals die al was voor de ALV. Voorzitter Henk Brinkman was aftredend, maar wel herkiesbaar. Hij is daarop herkozen als voorzitter van de vereniging. Ton Bakx en Laban Hage zijn, tijdens de afgelopen jaargang, teruggetreden uit het bestuur en Rik-Jan Blom was aftredend en heeft zichzelf niet meer herkiesbaar gesteld. Daarnaast heeft het bestuur de vergadering gevraagd tot instemming met een uitbreiding van het bestuur met twee personen. De vergadering is hiermee akkoord gegaan.

    Om de openstaande bestuursfuncties te vervullen heeft het bestuur van WHS de afgelopen periode met verschillende leden gesproken. Dit heeft ertoe geleid dat Carolien Stouthandel en Maarten Verbrugge, die al enige tijd een proefperiode doorliepen binnen het bestuur, zichzelf beschikbaar hebben gesteld voor een bestuursfunctie. Daarnaast zijn Thimo Smits, Ronald van de Repe en Jordy van der Jagt voorgedragen als nieuwe bestuursleden. De vergadering heeft met een ruime meerderheid ingestemd met het aantreden van alle vijf kandidaten, waardoor het bestuur nu uit negen personen bestaat en alle openstaande functies weer zijn gevuld. De komende bestuursvergadering zal worden bepaald wie verantwoordelijk wordt voor de verschillende taken.